عليرضا ترابي، مدير كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي خبر داد:
نظرسنجي از كاركنان مدت موقت در خصوص كيفيت خدمات بيمه تكميلي

09:101399/6/1

به دستور معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و با توجه به مصوبات شوراي اداري استخدامي وزارت نفت در زمينه لزوم بهره‌مندي كاركنان مدت موقت از سطح مطلوب «خدمات بيمه درمان تكميلي، عمر و حوادث» در خصوص كيفيت ارائه خدمات مذكور، از كاركنان نظرسنجي به عمل مي‌آيد. 

 
به نقل از وب‌سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، عليرضا ترابي، مدير كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي، ضمن اعلام این خبر گفت: به دنبال اعلام نظر برخي همكاران پيرامون عملكرد و خدمات بيمه درمان تكميلي؛ اخذ دیدگاه همكاران در قالب نظر‌سنجي گسترده و يكپارچه در اين خصوص ضروري به نظر مي‌رسد. نتايج رضايت‌سنجي و بررسي ديدگاه‌هاي مثبت و منفي همكاران، در تدوين بسته جديد بيمه درمان تكميلي که از وظایف معاونت است، موثر خواهد بود.

 
وي افزود: با توجه به پايان قرارداد بيمه درمان تكميلي در دی‌ماه سال جاری، منابع انساني چهار شركت اصلي تا پايان شهريور فرصت دارند نسبت به اخذ نظرات همكاران از طريق شيوه‌هاي استاندارد و به‌روز، اقدام كرده و نتايج را جهت بررسي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ارسال كنند.

 
ترابي خاطرنشان كرد: با توجه به نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني بر ارائه بهينه خدمات بيمه تكميلي، كاركنان قرارداد مدت موقت ‌مي‌توانند نظرات خود در خصوص «سقف تعهدات و زمان بازپرداخت هزينه‌هاي درماني»، «ميزان فرانشيز»، «سطح دسترسي به مراكز طرف قرارداد»، «دارو و خدمات تحت پوشش» و «ميزان رضايت از ارائه خدمات بيمه تكميلي از سال گذشته تاكنون» را به منابع انساني شركت خود اعلام كنند تا نتايج نظرسنجي پس از تجميع، جهت هرگونه تصميم‌گيري به معاونت ارسال شود.

 
نسخه قابل چاپ