دانستنیهای ورزشی
دومین کارگاه آموزش مجازی با عنوان ناهنجاری های بدنی و حرکات اصلاحی ورزشی

10:381399/9/16

دومین کارگاه آموزش مجازی با عنوان ناهنجاری های بدنی و حرکات اصلاحی ورزشی توسط دکتر سید محمد حسینی، دکترای حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی


دومین کارگاه آموزش مجازی با عنوان ناهنجاری های بدنی و حرکات اصلاحی ورزشی توسط دکتر سید محمد حسینی، دکترای حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی و مدرس دانشگاه های شهید بهشتی ،علم وصنعت ،علوم تحقیقات ،فدراسیون پزشک ورزشی و عضو انجمن نخبگان ایران با همکاری واحد آموزش ستاد شرکت ملی گاز ایران در حوزه ناهنجاری های کایفوزیس قوزپشتی ، گودی کمر ، کمرصاف ، اسکولیوزیس کچ پشتی ، شانه نابرابر ، کف پای صاف و راه رفتن ، نشستن و خوابیدن صحیح برگزارگردیده وفایل مربوطه در پورتال امور ورزش و تربیت بدنی به آدرس اینترنتی nigc.ir sport و پورتال واحد آموزش ستاد شرکت ملی گاز به آدرس اینترنتی   lms.nigc.ir قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.
نسخه قابل چاپ